GMINNY ŻŁOBEK

Maluszek

Żłobek Gminny Maluszek powstał z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy. Jest miejscem opieki, pielęgnacji oraz wspierania rozwoju dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Żłobek mieści się w budynku dostosowanym do potrzeb najmłodszych oraz wymagań stawianych tego typu placówkom, tak aby zapewniał jak najlepsze i bezpieczne warunki rozwoju.
IMG_0597

Nasze główne wartości

W Gminnym Żłobku zawsze na pierwszym miejscu stawiamy jakość nauczania dzieci.
Kindori

Kreatywne dzieci

Zajęcia twórcze pomagają dzieciom rozwijać wszechstronnie inteligencję, pomagają dzieciom.

Sport to zdrowie

Ruch bardzo korzystnie wpływa na rozwój naszych dzieci.

Zabawa to nauka

Zabawa zawsze jest sporą dawką nowych doświadczeń

Smacznie to zdrowo

Nasze posiłki są zdrowe i smaczne

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kolejne rozwiązania z myślą o wsparciu rodzin. Rozwiązaniami tymi są: rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie to będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczające do ww. instytucji i nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym (rodzinny kapitał opiekuńczy kierowany jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku między 12. a 36. miesiącem życia). Zatem dofinansowanie obniżenia opłaty będzie przysługiwać na:

– dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,
– dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte kapitałem,
– wszystkie dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia (poza wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym).

Wysokość dofinansowania to co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Dofinansowanie to będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez rodzica dochód. Realizacja dofinansowania, tj. prowadzenie postępowania w sprawie jego przyznania i wypłaty, należeć będzie, tak jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego, do ZUS. Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania od 1 kwietnia 2022 r. będzie składać do ZUS rodzic. Jeżeli rodzic złoży wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania w terminie 1 kwietnia – 31 maja 2022 r., to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r. Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 jest dostępna na stronie:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002270

Od początku działalności współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  nr 7 w Lublinie, dzięki czemu kilkukrotnie organizowano obserwacje maluchów przez pedagoga, psychologa i logopedę, mające na celu ocenę rozwoju psychomotorycznego dzieci.

Projekty

Placówka powstała dzięki wsparciu z rządowego programu „Maluch+”. Koszt całej inwestycji to blisko milion złotych, a rządowa dotacja wyniosła ponad 700 tysięcy złotych. W czerwcu br. Gmina Wólka pozyskała dodatkowe środki dla żłobka z tegorocznego Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”. Wartość całego projektu wynosi 19 800 zł, zaś kwota dotacji to 15 840 zł i środki te są przeznaczone na bieżącą działalność placówki.
W zakresie projektu „Wspieramy Mamy w Gminach Powiatu Świdnickiego i Lubelskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, część mam otrzymuje refundację kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dzieckiem w Żłobku Gminnym Maluszek. Wsparcie kierowane jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3, nie mogły wrócić do pracy i spełniać się zawodowo.
Obecnie dzieci uczęszczają do Żłobka Gminnego Maluszek, mamy otrzymują zwrot środków za opłaty w placówce i mogą wrócić do pracy oraz spełniać się zawodowo. Dodatkowo w dniu 8 listopada 2021 r.
Pan Edwin Gortat – Wójt Gminy Wólka podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wartość całego projektu wynosi 19 800 zł, zaś kwota dotacji to 15 840 zł i środki te przeznaczone są na bieżącą działalność placówki.